تست هوش شماره جدید!!؟

پاسخ ۱
اگر شکل‌ها را به این ترتیب کنار هم قرار دهید از هر کدام از تصاویر A و B تصویری در ابعاد بزرگ‌تر دارید.
پاسخ ۲
اگر مهره اولی که از کیسه خارج می‌کنیم سبز باشد احتمال این‌که مهره دوم هم سبز باشد یک سوم است. اما اگر دو مهره را با هم خارج کنیم احتمال این‌که هر دو مهره سبز باشند یک پنجم است.

/ 0 نظر / 17 بازدید