/ 4 نظر / 20 بازدید
ترانه

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][خنده][خنده][نیشخند]

محمد

[شوخی]سجاد کنکور خراب نکردی خیالت راحت باشه[ابرو]روزانه سراسری قبول میشی؟چه رشته ای دوست داری؟ من قول میدم اگر 50 هزارم نشدی اگر مخای روزانه قبول شی میشی[ماچ]

انسان

[نیشخند] خداوند این حس را از شوما نگیرد