معمای جالب و جدید!!؟

پاسخ:

حلقه سوم را بریده روز اول حلقه بریده شده رو میده روز دوم حلقه رو میگیره دو حلقه اولی رو میده روز سوم باز حلقه بریده شده روز چهارم سه حلقه رو میگیره چهار حلقه اخری رو میده روز پنجم حلقه بریده رو میذاره روش روز ششم حلقه بریده رو میگیره دو حلقه رو میده روز هفتم هم حلقه اخری خلاصچشمک 

/ 0 نظر / 16 بازدید